Ủy ban nhân dân thị xã Phúc Yên

20/07/2009

 
Trụ sở

Địa chỉ :Phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3872889
Email:
ubndphucyen@vinhphuc.gov.vn

 
I. THƯỜNG TRỰC UBND THỊ XÃ

 

Chủ tịch: Vũ Việt Văn

Điện thoại: 0211.3872898
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của UBND thị xã.

Phó Chủ tịch: Lê Văn Lãng

Điện thoại: 0211.3872887
Lĩnh vực phụ trách: khối Kinh tế

Phó Chủ tịch: Lê Văn Tân

Điện thoại: 0211.3872871
Lĩnh vực phụ trách: khối Văn xã

II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ PHÚC YÊN

1. VĂN PHÒNG HĐND & UBND
Điện thoại: 0211.3872887
Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Huyến

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hồng Quang
Phó Chánh Văn phòng: Lê Mạng Linh

2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3875635
Trưởng phòng: Bùi Khánh Đa
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Hòa

3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3872893
Trưởng phòng: Đinh Bách Lý
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Mai

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại : 0211.3872895 
Quyền Trưởng phòng:
Nguyễn Hạ Long
Phó Trưởng phòng: Lê Thị Kim Anh

5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3872927
Trưởng phòng: Đặng Việt Phú
Phó Trưởng phòng: Bùi Quốc Hoàn

6. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3871410
Trưởng phòng: Lưu Xuân Nhung
Phó Trưởng phòng: Lê Cảnh Hưng

7. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3872890
Trưởng phòng: Đào Anh Dũng
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Mạnh
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 0211.3872885

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Huyền
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phúc

9. PHÒNG KINH TẾ
Điện thoại: 0211.3872937
Quyền Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Thông
Phó Trưởng phòng: Hoàng Văn Mạnh


10. THANH TRA

Điện thoại: 0211.3872942
Chánh Thanh tra: Đinh Văn Long
Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Hồng Thái

11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

Điện thoại: 0211.3872935
Trưởng phòng: Hoàng Trọng Lợi

Phó Trưởng phòng: Đinh Mạnh Dũng

12. BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Lưu
Phó Trưởng ban: Hoàng Việt Nga

13. PHÒNG Y TẾ
Điện thoại: 0211.3511812
Trưởng phòng: Tôn Mạnh Cường

14. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3872894
Chi cục trưởng: Trần Sỹ Mạnh
Chi cục phó: Nguyễn Thị Hường

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND THỊ Xà

1.BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH ĐẠI LẢI
Điện thoại: 0211.3856059 
Trưởng Ban: Nguyễn Văn Cường

2. ĐÀI TRUYỀN THANH
Điện thoại: 0211.3872934 
Trưởng đài: Lỗ Văn Tài
Phó Trưởng đài: Khúc Thị Thái

3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
Điện thoại: 0211.3872886 
Trưởng Ban: Nguyễn Quốc Hương
Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Anh

Phó Trưởng ban:Tạ Quang Trung

4. TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Điện thoại: 0211.3530666
Giám đốc: Đinh Thị Bình

 

5. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN
Điện thoại: 0211.3871410
Giám đốc: Nguyễn Quang Vũ


6. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
Điện thoại: 0211.3874815
Chủ tịch: Lê Minh Hải

Phó Chủ Tịch: Ngô Thị Tú

 

7. HỘI NGƯỜI MÙ
Điện thoại: 0211.3872894
Chủ tịch: Trần Văn Báu

8. HỘI NẠN NHÂN CDDCĐIÔXIN
Chủ tịch: Đỗ Văn Quý

 

9. HỘI BẢO TRỢ NKT&TEMC
Chủ tịch: Nguyễn Văn Hòa


IV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
 

STT
Các xã, phường
Số điện thoại
(Văn phòng)
 
1         
Phường Xuân Hòa
02113.863.078
2         
Phường Đồng Xuân
02113.540.377
3         
Phường Trưng Trắc
02113.869.242
4         
Phường Trưng Nhị
02113.872.908
5         
Phường Hùng Vương
02113.872.911
6         
Phường Phúc Thắng
02113.869.106
7         
Xã Cao Minh
02113.863.451
8         
Nam Viêm
02113.868.964
9         
Tiền Châu
02113.854.041
10      
Ngọc Thanh
02113.856.023

 

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ

Theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010.  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

 

Các tin đã đưa ngày: