Giới thiệu chung

27/10/2016


VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


Trụ sở
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743;
Email:
vpubnd@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

Chánh Văn phòng:  Bùi Hồng Đô
Điện thoại: 0211.3861.406  
Email:
dobh@vinhphuc.gov.vn 

-  Phụ trách chung, điều hành toàn diện hoạt động của bộ máy Văn phòng UBND tỉnh; Chịu trách nhiệm về công việc của Văn phòng UBND tỉnh trước UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; Là đầu mối xử lý công việc hàng ngày và các văn bản của tổ chức, cá nhân, đơn vị gửi đến của Văn phòng UBND tỉnh;

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc liên quan thuộc ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Các quỹ tài chính, nguồn vốn ODA, Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Hải quan, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng nông thôn mới; Ban quản lý Đầu tư XD công trình tỉnh, công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Giáo dục và Đào tạo, Khuyến học, Nội vụ, các hội nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

- Quan hệ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan Trung ương theo ngành được phân công; 

- Quan hệ phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để tham mưu xử lý các công việc có liên quan; 

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Sông Lô, Bình Xuyên, UBND thành phố Vĩnh Yên;

- Khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng sẽ giao cho 01 Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm xử lý công việc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  


Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039
Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn  

- Theo dõi chỉ đạo việc ghi chép Nghị quyết các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;  

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Ngoại vụ, Kinh tế đối ngoại,Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Công thương, Năng lượng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại, Khoa học và Công nghệ, Bưu điện, Viễn thông, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Thống kê, Cải cách hành chính, Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Phát triển doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Dịch vụ kinh doanh và các hội nghề nghiệp theo ngành, lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề  hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh;  

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề của Văn phòng UBND tỉnh; 

- Quan hệ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh để tham mưu xử lý đối với các công việc liên quan;

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan TW theo ngành được phân công; 

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Lập Thạch, Tam Đảo; UBND thị xã Phúc Yên; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh
Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn 

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực: Giao thông – Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Bồi thường Giải phóng mặt bằng và PT Quỹ đất, Công an, Quân sự, Tòa án, Thi hành án, Kiểm sát, Phòng cháy chữa cháy, Nhân quyền, Xử phạt hành chính, Khiếu kiện hành chính và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công; 

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan TW theo ngành được phân công; 

- Quan hệ phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để tham mưu, xử lý các công việc có liên quan; 

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc;  

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  
 

Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Minh Lợi
Điện thoại: 0211.3559.128

Email: loittm@vinhphuc.gov.vn 

 - Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, đoàn thể:  Văn hóa thể thao và du lịch, MTTQ và các Đoàn thể, Lao động Thương binh Xã hội, Đình công lãng công, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Phòng chống HIV-AIDS Thông tin truyền thông, Báo chí, Phát thanh truyền hình; Thi đua khen thưởng, Dân tộc, Tôn giáo miền núi, Chữ thập đỏ, Câu lạc bộ Hưu trí và các hội nghề nghiệp khác theo ngành, lĩnh vực được phân công; 

- Quan hệ phối hợp với các cơ quan TW theo ngành được phân công; 

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy,  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để tham mưu xử lý các công việc có liên quan; 

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Tam Dương;   

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   

 II.VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
(xem chi tiết tại đây).   

Các tin đã đưa ngày: