Giới thiệu chung

11/09/2018

VĂN PHÒNG UBND TỈNH 


Trụ sở
Số 38, Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861169; Fax: 0211.3861743;
Email:
vpubnd@vinhphuc.gov.vn 

 

1.Chánh Văn phòng:  Bùi Hồng Đô

Điện thoại: 0211.3861.626

Email: dobh@vinhphuc.gov.vn 

- Chịu trách nhiệm chung về công việc của Văn phòng UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; Là đầu mối xử lý công việc hàng ngày và các văn bản của tổ chức, cá nhân, đơn vị gửi đến của Văn phòng UBND tỉnh.

- Chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh; duyệt phát hành các tờ trình xin ý kiến Tỉnh ủy, HĐND, các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ (nội dung do chuyên viên và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực đề xuất);

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc liên quan thuộc ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Hải quan, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Ban quản lý Đầu tư XD công trình tỉnh, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban quản lý Dự án nguồn vốn vay nước ngoài tỉnh; Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA); Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi; Công tác Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cán bộ, tài chính, văn thư, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ quan, thi đua khen thưởng, kỷ luật, dân quân tự vệ của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh;

- Phụ trách các Phòng: Hành chính - Tổ chức, Kinh tế, Công nghiệp - Xây dựng, Nông nghiệp - Tài nguyên;

- Giữ mối liên hệ với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn;

- Quan hệ phối hợp với các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Sông Lô, Bình Xuyên, UBND thành phố Vĩnh Yên.

- Khi Chánh Văn phòng đi vắng sẽ giao cho 01 Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm xử lý công việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

2. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Hạnh

Điện thoại: 0211.3843.039

Email: hanhnt@vinhphuc.gov.vn  

- Theo dõi chỉ đạo việc ghi chép Nghị quyết các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Chỉ đạo công tác tổng hợp giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát thực hiện ý kiến kiến nghị cử tri; chất vấn và kết quả giải quyết nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quộ hội tỉnh;

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Nội vụ (trừ tôn giáo), Ngoại vụ, Xúc tiến đầu tư, Các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Công thương, Năng lượng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, Thống kê, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính; Phát triển doanh nghiệp, công tác đổi mới, cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi.

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; Quản lý tài sản công, Quyết toán các dự án; Quỹ phát triển đất; Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng;

- Chỉ đạo tổng hợp xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo chuyên đề hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao;

- Phụ trách các Phòng: Tổng hợp, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trung tâm Hành chính công, Trung tâm Tin học - Công báo;

- Quan hệ phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Lập Thạch, Tam Đảo; UBND thành phố Phúc Yên.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Thanh

Điện thoại: 0211.3720.159 

Email: thanhlv@vinhphuc.gov.vn 

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, lĩnh vực: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Công tác Bồi thường Giải phóng mặt bằng và giá đất, Công an, Quân sự, Tòa án, Thi hành án, Kiểm sát, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi;

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các lĩnh vực liên quan thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước về đất đai (trừ việc xác định giá đất cụ thể)

- Quan hệ phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để thực hiện nhệm vụ;

 - Phụ trách: Ban Tiếp công dân, Phòng Nội chính;

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Minh Lợi

Điện thoại: 0211.3559.128

Email: loittm@vinhphuc.gov.vn 

- Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh các công việc thuộc các ngành, đoàn thể: Văn hóa thể thao và du lịch, MTTQ và các Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thuộc UBND tỉnh, Lao động Thương binh Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Y tế, Báo chí, Phát thanh truyền hình; Thông tin Truyền thông, Bưu điện, Viễn thông, Dân tộc, Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, các quỹ sử dụng ngân sách Nhà nước và các hội thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ.

- Phụ trách các Phòng: Khoa giáo - Văn xã. Quản trị - Tài vụ và Nhà khách tỉnh;

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện Tam Dương.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Văn phòng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: