Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

04/01/2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì

Email: nguyenvantri@vinhphuc.gov.vn 

a) Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và lĩnh vực; về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư tất cả các chương trình dự án trên các lĩnh vực; công tác kế hoạch và ngân sách của tỉnh, phát triển khu công nghiệp; thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển chính thức – ODA; công tác an ninh, quân sự, quốc phòng địa phương; công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực,  thi đua khen thưởng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

c) Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

d) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động các sở, ngành, cơ quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Xây dựng, Nội vụ;

e) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

f) Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND thành phố Vĩnh Yên.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành
Điện thoại: 0211.3716.268 
Email: thanhld@vinhphuc.gov.vn 
a) Giúp Chủ tịch phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Công tác tài chính, tín dụng, các quỹ tài chính; thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý giá và tài sản công; công tác thống kê; quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp;

- Phát triển các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

- Công tác quản lý, phát triển năng lượng;

- Công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân; vận động viện trợ và quản lý nhà nước hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO);

- Quản lý, theo dõi hoạt động (theo pháp luật) của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, hội trên địa bàn tỉnh;

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; triển khai các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết định đầu tư đến khi hoàn thành, quyết toán công trình, bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên;

- Các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Công Thương; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Ngoại vụ; Liên minh các HTX (gồm cả Quỹ phát triển hợp tác xã).

c) Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Lập Thạch.

d) Trong phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan: Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc; Kho bạc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc.

e) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

f) Ký các văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực phân công và khi Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền. Ký các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; văn bản chất vấn của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh.

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang

Điện thoại: 0211.3656.269

Email: giangvc@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Giao thông, vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng nông thôn mới; phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; an toàn giao thông; Quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội;

- Quản lý đất đai; Xây dựng và phát triển đô thị;

- Công tác tư pháp; thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Thực hiện chính sách dân tộc và miền núi; quản lý nhà nước về tôn giáo; theo dõi chỉ đạo về lĩnh vực nhân quyền;

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; triển khai các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết định đầu tư đến khi hoàn thành, quyết toán công trình, bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên;

- Các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các sở, ngành, cơ quan: Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Ban Tôn giáo (thuộc Sở Nội vụ); Ban Dân tộc; Xây dựng (lĩnh vực Xây dựng và Phát triển đô thị); Tài nguyên và Môi trường; Ban giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Văn hóa, Thể thao và Du lịch (lĩnh vực Du lịch), Giao thông - Vận tải; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Tam Đảo.         

d) Trong phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh (theo quy chế phối hợp) phối hợp, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thể chính trị - xã hội: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh.

e) Giữ mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

f, Ký các văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực phân công và khi Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.


 

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn

Điện thoại: 0211.3656.268

Email: vanvv@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Chủ tịch phụ trách các ngành, lĩnh vực:

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Khoa học và công nghệ; thông tin- truyền thông; báo chí; phát thanh - truyền hình;

- Lao động và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách đối với người có công; giảm nghèo và các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo;

- Công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề;

- Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; triển khai các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có quyết định đầu tư đến khi hoàn thành, quyết toán công trình, bao gồm cả công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên;

- Các công việc cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các sở, ngành, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế, Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Báo Vĩnh Phúc; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

c) Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND thị xã Phúc Yên.          

d) Trong phạm vi thẩm quyền của UBND tỉnh (theo quy chế phối hợp) phối hợp, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thể chính trị - xã hội: Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

e) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

f) Ký các văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương theo lĩnh vực phân công và khi Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền. 

Nguyễn Hữu Thục
UV BTV - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Điện thoại: 0211.3862.491
Lĩnh vực phụ trách: Quân sự

Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Tam Dương.

 


 

Nguyễn Chi Lăng
UV BTV - Giám đốc Công an tỉnh
Điện thoại: 0211.3691.188
Lĩnh vực phụ trách: Công an
Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Vĩnh Tường

 
 

Nguyễn Tiến Phong
UV BTV - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 
Điện thoại: 0211.3862.514
Email: phongnt@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Sông Lô


Bùi Hồng Đô
Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0211.3861.626
Email: dobh@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Bình Xuyên


 

Đỗ Đình Việt
TUV - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Điện thoại: 0211.3726.678
Email: vietdd@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch và đầu tưPhạm Quang Tuệ
Giám đốc Sở Nội vụ 
Điện thoại: 0211.3 840.223
Email: tuepq@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Nội vụ, tôn giáo, Thi đua khen thưởng

Theo dõi toàn diện hoạt động của UBND huyện Yên Lạc 

Nguyễn Thế Trường
TUV - Giám đốc Sở Công thương 
Điện thoại: 0211.3843.305
Email: truongnt@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Công thương


Hoàng Văn Minh
TUV - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Điện thoại: 0211.3843.084
Email: minhhv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giao thông vận tảiNguyễn Văn Bắc
TUV - Chánh thanh tra tỉnh
Email:
bacnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra

Nguyễn Văn Chúc
TUV - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ
Email:
chucnv@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
Khoa học công nghệ

Nguyễn Văn Khước
TUV - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
Điện thoại: 0211.3656.657
Email: khuocnv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tài nguyên và Môi trường
Trần Gia Long
TUV - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
Điện thoại: 0211.3846.359
Email: longtg@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Thông tin và Truyền thôngNguyễn Thanh Tùng
TUV - Giám đốc Sở Tài chính 
Điện thoại: 0211.3846.359
Email: tungnt15@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Tài chính


Hoàng Minh Quân
TUV - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 0211.3862.574
Email: quanhm@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục và Đào tạo
Phùng Thị Kim Nga
TUV - Giám đốc Sở Tư pháp 
Điện thoại: 0211.3716.988
Email:
ngaptk@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Tư pháp


Khổng Sơn Trường
TUV - Giám đốc Sở Lao động TB&XH
Điện thoại: 0211.5559.222
Email:
truongks@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Lao động thương binh và xã hội


 

Nguyễn Thanh Hải
Giám đốc Sở Y tế 
Điện thoại: 0211.3656.179
Email:
haint@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Y tế


  Trần Ngọc Oanh
Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch
Điện thoại:
Email:
oanhtn@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Đỗ Thị Kim Dung
Giám đốc Sở Ngoại vụ 
Điện thoại: 0211.3595.568
Email: dungdtk@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Ngoại vụHoàng Minh Ái
Trưởng Ban Dân tộc
Điện thoại: 0211.346.378
Email: aihm@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Dân tộc 

Các tin đã đưa ngày: