Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

09/01/2017

File đính kèm