Công văn số 9512/UBND-TH1, ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017

05/01/2017

File đính kèm