Công văn số 2531/UBND-TH3, ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh về việc đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết 01-NQ/TU về phát triển dịch vụ - du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020

17/04/2017

File đính kèm