Công văn số 2357/UBND-NN3, ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại động vật, thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021

10/04/2017