Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

14/03/2017

File đính kèm