Công văn số 1416/UBND-VX3, ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh v/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai các dự án thành phần thuộc Đề án tổng thể xây dựng thành phố thông minh

13/03/2017

File đính kèm