Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

09/01/2017

File đính kèm