Chỉ thị số 24/CT-CT, ngày 22/12/2216 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng năm 2016- 2017

29/12/2016

File đính kèm