Công văn số 9406/UBND-NN2, ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh v/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh

27/12/2016

File đính kèm