Các phòng, đơn vị trực thuộc

30/03/2017
I. CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC 
 
1. PHÒNG TỔNG HỢP 
Điện thoại: 0211.3847.607
Trưởng phòng: Nguyễn Duy Tiến
Phó Trưởng phòng: Đặng Xuân Vinh
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thúy Oanh

2. PHÒNG KINH TẾ
Điện thoại: 0211.3840.080
Trưởng phòng: Tạ Đức Đại
Phó Trưởng phòng: Vũ Ngọc Lý
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Việt Hải
 
3. PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861.811
Trưởng phòng: Vũ Thị Kim Trinh
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Trưởng phòng: Đỗ Hữu Vinh
Chuyên viên: Nguyễn Hữu Hợp
 
4. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
Điện thoại: 0211.3847.607
Trưởng phòng: Đào Văn Quyết
Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Lương
Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tú
Phó Trưởng phòng: Đào Duy Hưng


5. PHÒNG CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG
Điện thoại: 0211.3846.385
Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Thành
Phó Trưởng phòng: Trần Kiên
Phó Trưởng phòng: Hà Ngọc Hải
 
6. PHÒNG NỘI CHÍNH
Điện thoại: 0211. 3861.401
Trưởng phòng: Đỗ Minh Đức

7. PHÒNG PHÁP CHẾ
Điện thoại: 0211.3712.982
Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Thu
Phó Trưởng phòng: Trần Anh Tuấn

 
8. PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
Điện thoại: 0211.3846.384
Trưởng phòng: Lưu Thị Minh
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Nguyệt Thanh
Phó Trưởng phòng: Dương Mạnh Tuấn
 
9. HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC
Điện thoại: 0211.3722.988
Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Mai
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Đường
Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thương Huyền


10. BAN TIẾP CÔNG DÂN
Điện thoại: 0211.3716.964

Phó Trưởng ban: Hạ Khải Hoàn
Điện thoại: 0211.3716.961  

Phòng hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: 0211.3716.962
Trưởng phòng: Nguyễn Quý Hai

 
II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
1. TRUNG TÂM TIN HỌC
Điện thoại: 0211.3861.753
Giám đốc: Trần Văn Xuân
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Yên
Phó Giám đốc: Trần Thị Vân
 
2. TRUNG TÂM CÔNG BÁO
Điện thoại: 0211.3720.025
Chuyên viên: Nguyễn Thị Nhung


3. BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Giám đốc: Nguyễn Tiến Hạnh
Điện thoại: 0211.3843.039  
Phó giám đốc: Trần Hoài Dương
Phó giám đốc: Nguyễn Văn Trường

3.1. Phòng Hành chính – Tổng hợp
Điện thoại: 0211.3616.618
Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng): Nguyễn Thị Thu Giang

3.2. Phòng Xúc tiến đầu tư
Điện thoại: 0211.3616.618
Trưởng Phòng: Trần Hoài Dương
       
3.3. Phòng Một cửa liên thông
Điện thoại: 0211.3616.618
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trường

3.4. Phòng Dịch Vụ và Hỗ trợ Doanh nghiệp
Điện thoại: 0211.3616.618
 Trưởng phòng: Bùi Mỹ Linh

3.5. Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0211.3616.618
Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Nam

4. NHÀ KHÁCH UBND TỈNH
Điện thoại: 0211.341.262
Phó Giám đốc (Quyền Giám đốc): Lê Văn Bái
Phó Giám đốc: Phùng Quang Tá

 

Các tin đã đưa ngày: