Danh sách các phòng ban của huyện ủy Tam Dương

29/04/2006

I. CÁC BAN CHUYÊN MÔN THUỘC HUYỆN ỦY

1. VĂN PHÒNG
Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Huy
Điện thoại: 0211.3833.165

2. BAN TỔ CHỨC
Điện thoại: 0211.3833.245  
Trưởng ban: Vũ Văn Đoàn
Phó Trưởng ban: Nguyễn Vũ Trung
Phó Trưởng ban: Nguyễn Xuân Cường

Phó Trưởng ban: Phạm Văn Hùng

3. ỦY BAN KIỂM TRA
Điện thoại: 0211.3833.247
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Diễn
Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Huệ

4. BAN DÂN VẬN
Điện thoại: 0211.3833.382
Trưởng ban: Vũ  Thị Thu Hà

Phó Trưởng ban: Đỗ Văn Sáng

5. BAN TUYÊN GIÁO
Điện thoại: 0211.3833.167

Truởng ban:  Lê Xuân Bình
Phó Trưởng ban: Đào Hải Nam

Phó Trưởng ban: Phạm Thị Quỳnh

6. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
Điện thoại: 0211. 3833.446
Giám đốc: Nguyễn Văn Kiên
Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng

II. CÁC ĐOÀN THỂ KHỐI

1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
Điện thoại: 0211.3833.176
Chủ tịch: Nguyễn Văn Kiểm
Phó Chủ tịch: Trần Thành Vụ

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hương

2. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
Điện thoại:  0211.3833.169
Chủ tịch: Phạm Xuân Thịnh

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Thư
Phó Chủ tịch: Nguyễn Trí Phương

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
Điện thoại: 0211.3833.177
Chủ tịch: Kiều Thị Thắng

Phó Chủ tịch: Phạm Thị Hải Yến
Phó Chủ tịch: Phạm Thị Lên

4. HỘI NÔNG DÂN
Điện thoại:  0211.3833.175
Chủ tịch: Bùi Thị Thủy
Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng

5. HUYỆN ĐOÀN
Điện thoại:  0211.3833.178
Bí thư: Kiều Thị Hồng Hoa
Phó Bí thư: Nguyễn Hưng

6. HỘI CỰU CHIẾN BINH
Điện thoại:  0211.3833.163
Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Tĩnh

Phó Chủ tịch: Kim Văn Lương

Các tin đã đưa ngày: