Giới thiệu chung

14/03/2014

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 

Trụ sở Địa chỉ: Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên 
Điện thoại: (0211).3862245 - Fax: (0211).3841428  Email: bhxh@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Huyền
Điện thoại: 0211.3860291
Email: huyenntt@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của BHXH tỉnh.  Trực tiếp phụ trách Công tác Tuyên truyền,Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, chế độ Bảo hiểm xã hội

Phó Giám đốc: Nguyễn Bình Minh
Điện thoại: 0211.3843609
Email: minhnb@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh  vực phụ trách: Giúp việc Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác Giám đinh BHYT và các công tác đột xuất khác khi được Giám đốc ủy quyền, phân công. Trực tiếp phụ trách công tác Giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT và quản lý quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trực tiếp phụ trách phòng Giám định BHYT; theo dõi, phụ trách BHXH huyện Yên lạc, BHXH huyện Lập thạch.

Phó Giám đốc: Lê Đình Tuấn
Điện thoại: 0211.3860.291
Email: tuanld@vinhphuc.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phòng CNTT, Phòng tiếp nhận và Quản lý hồ sơ, Bộ phận giải quyết các chế độ Bảo Hiểm xã hội ngắn hạn

Phó Giám đốc: Nguyễn Duy Phương
Điện thoại: 0982.734.868
Email: phuongnd@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:  Giúp việc Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác Cấp Sổ BHXH, thẻ BHYT,  Phụ trách tổ công tác thẩm định hồ sơ cấp sổ BHXH cho người lao động có thời gian công tác từ năm 1995 trở về trước . Trực tiếp phụ trách phòng Cấp Sổ thẻ, phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ; theo dõi, phụ trách BHXH huyện Tam Dương, BHXH huyện Bình Xuyên, BHXH huyện Vĩnh Tường.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
    2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
    3. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
    4. Tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.
    5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
    6. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
    7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
    8.Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cáp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.
    9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội Thành phố, Huyện, Thị trấn ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở xã, phường, thị trấn.
    10.Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
    11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.
    12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
    13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội thành phố.
    14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
    15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các ván đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
    16. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
    17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
    18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội tỉnh
    19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.
    20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

Các tin đã đưa ngày: