Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 23/10/2019 về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh) đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, ....

30/10/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: