Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017)

29/03/2017

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
BTC HỘI THI STKT TỈNH

LẦN THỨ VI (2016-2017) 

 Số: 05 /KH-HTSTKT

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc,  ngày 15 tháng 7 năm 2016

  KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 -  2017)
 

               Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/ 7/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; công văn số 240/LHHVN-VIFOTEC ngày 19/4/2016 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam V/v tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 – 2017).     

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3279/UBND-VX3 ngày 25/5/2016 V/v tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6 (2016 – 2017) của tỉnh và Quyết định số 2091/ QĐ-CT ngày 24/6/ 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017).  

          Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Hội thi xây dựng Kế hoạch Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017) như sau:   

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:   

          Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017) sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm:   

          - Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 

          - Tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật dự thi đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV (2016 - 2017).   

          - Quá trình triển khai và tổ chức Hội thi phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.   

          - Việc chấm, đánh giá, xếp loại các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phải được tiến hành khách quan, minh bạch, khoa học và bảo đảm chất lượng.

Xem chi tiết

Các tin đã đưa ngày: