Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021

29/05/2017

 

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số 33 -KH/TU

 

Vĩnh Yên, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị
tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021
-------------------

Căn cứ Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thống nhất về sự cần thiết, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Đề án để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Triển khai Đề án nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

- Xác định nội dung, phạm vi, thời gian, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để triển khai có hiệu quả Đề án. Trong quá trình thực hiện phải quyết liệt nhưng thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học, đảm bảo sự ổn định và phát triển.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án

1.1. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt

a) Đối với cấp tỉnh:

- Thành phần: Cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh; bí thư, trưởng ban tổ chức huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND, trưởng phòng nội vụ các huyện, thành, thị.

- Thời gian: 01 buổi, trong tháng 01/2017.

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Thường trực Tỉnh ủy.

b) Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (gọi chung là cơ quan):

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Đối với các cơ quan có nhiều đơn vị trực thuộc và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đông, có thể tổ chức thành các hội nghị theo từng đơn vị.

- Thời gian: Mỗi đơn vị 01 buổi, hoàn thành trong tháng 01/2017.

- Chủ trì thực hiện: Người đứng đầu cơ quan hoặc có thể mời báo cáo viên cấp tỉnh.

c) Đối với các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

- Thành phần:

+ Đối với các huyện, thành, thị ủy: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

+ Đối với các đảng ủy trực thuộc: Toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đảng ủy.

- Thời gian: Mỗi đơn vị 01 buổi, hoàn thành trong tháng 12/2016.

- Cơ quan thực hiện: Bí thư huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc hoặc có thể mời báo cáo viên cấp tỉnh.

d) Đối với các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã):

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách xã; người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố.

- Thời gian: Mỗi đơn vị 01 buổi, hoàn thành trong tháng 01/2017.

- Cơ quan thực hiện: Bí thư đảng ủy xã hoặc mời báo cáo viên cấp huyện.

1.2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về Đề án và công tác triển khai thực hiện.

1.3. Các cơ quan tuyên truyền của tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử) đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và ban hành các chính sách mang tính đặc thù.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp xây dựng, ban hành các hướng dẫn chung của tỉnh và của ngành về quy trình, thủ tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là công tác sáp nhập, giải thể, chia tách các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng các giải pháp về công tác nhân sự đối với các đơn vị giải thể, tổ chức lại hoàn toàn hoặc có nhiều biến động về cán bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền có giải pháp luân chuyển, điều động cho phù hợp.

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, nghiên cứu, tham mưu với HĐND, UBND ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện Đề án. 

- Những nội dung thí điểm Ban thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch và nhiệm vụ trong Đề án xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện tại đơn vị và phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

- Trong quá trình sắp xếp, phải nghiên cứu kỹ các điều kiện cụ thể của đơn vị, làm từng bước, khoa học, dân chủ, công khai; đặc biệt là trong sắp xếp, bố trí cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ngoài các giải pháp của Đề án, khuyến khích các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất thêm các giải pháp sắp xếp đơn vị mình theo hướng tinh gọn, hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các chế độ, chính sách, tài sản của cơ quan, chế độ đối với cán bộ liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

- Sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương ổn định tình hình tư tưởng, điều kiện làm việc để cơ quan tiếp thục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hạn chế thấp nhất sự xáo trộn, mất ổn định.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiến hành hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án chung của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị.

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị cấp dưới.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai giám sát theo quy định.

- Kịp thời xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo Đề án phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. 

5. Công tác sơ kết, tổng kết

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Năm 2022,Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Phê duyệt Đề án và báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện thí điểm một số nội dung trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ theo Đề án của tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai Đề án.

- Hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Trong quý 01/2022, tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án.

2. HĐND tỉnh

- Xem xét, ban hành Nghị quyết về một số cơ chế chính sách, biện pháp đặc thù của tỉnh liên quan đến tổ chức thực hiện Đề án.

- Bố trí nguồn ngân sách của tỉnh theo quy định để đảm bảo triển khai Đề án có hiệu quả.

3 UBND tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp công lập, các Quỹ trực thuộc UBND tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Chủ trì xây dựng cơ chế chính sách, biện pháp đặc thù của tỉnh theo đề xuất tại Đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Bộ, ngành Trung ương về những nội dung thực hiện thí điểm.

Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2016.

4.1. Về công tác tổ chức bộ máy:

+ Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể giải thể, sáp nhập các phòng, ban chuyên môn theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra.

+ Sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Thời gian hoàn thành: Trong quý 02/2017.

+ Sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Đề án. Hướng dẫn thực hiện mô hình MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện là một tổ chức chính trị - xã hội thống nhất, hoạt động trên nguyên tắc thống nhất về tổ chức, phối hợp và thống nhất về hành động, phân công về đối tượng.

+ Sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Đề án. Lựa chọn địa phương, chức danh để thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa: trưởng ban tổ chức cấp ủy kiêm trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm UBKT cấp ủy kiêm chánh thanh tra nhà nước; trưởng ban dân vận cấp ủy kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp.

 4.2. Về chính sách tinh giản biên chế:

+ Phối hợp với Sở Nội vụ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chung về biên chế các khối trên địa bàn tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Thời gian hoàn thành: Trong quý 1/2017.

+ Hằng năm, thực hiện giao biên chế cho các cơ quan khối Đảng, đoàn thể theo hướng mỗi năm giảm tối thiểu 2% để đến năm 2021, mỗi cơ quan giảm tối thiểu 10%.

Thời gian hoàn thành: Trong quý 1/2017.

4.3. Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

+ Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế và tổ chức tuyển dụng công chức và tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã chung toàn tỉnh sau khi được Trung ương đồng ý; trước mắt là quy chế tuyển dụng chung công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

Thời gian hoàn thành trong năm 2017.

+ Chủ trì nghiên cứu sửa đổi Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy định bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử phù hợp với định hướng của Trung ương, chủ trương của Đề án và tình hình thực tiễn của địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

+ Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo quy định của Bộ Chính trị. Tham mưu tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian hoàn thành: Năm 2018.

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo và luân chuyển từ 50-60 cán bộ cấp tỉnh xuống cấp huyện hoặc cấp cơ sở để đào tạo nguồn cán bộ chiến lược cho tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong quý 01/2017.

+ Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn chức danh; Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

- Định kỳ hàng năm, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án, trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án. Quý 1/2022 tham mưu tổng kết thực hiện Đề án.

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động.

5. Sở Nội vụ

5.1. Về tổ chức bộ máy:

+ Chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lại các đơn vị thuộc khối chính quyền, các hội theo đúng lộ trình Đề án đã đề ra.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng và lộ trình Đề án đã đề ra.

+ Tham mưu sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

+ Tham mưu thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

5.2. Về chính sách tinh giản biên chế:

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chung về biên chế các khối trên địa bàn tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Đề án, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện khoán quỹ lương và chi hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã theo định biên đã tinh giản 10%; khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; khoán kinh phí cho các tổ chức Hội theo lộ trình của Đề án.

+ Chủ trì hướng dẫn việc bố trí kiêm nhiệm đối với nhân viên các trường học. Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

5.3. Về giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

+ Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế và tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và công chức cấp xã chung toàn tỉnh sau khi được Trung ương đồng ý; trước mắt là quy chế tuyển dụng chung công chức cấp tỉnh, cấp huyện.

Thời gian hoàn thành trong năm 2017.

+ Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

+ Phối hợp với HĐND tỉnh tham mưu tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Thời gian hoàn thành: Năm 2018.

+ Chủ trì xây dựng Đề án hoặc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chung toàn tỉnh từ nay đến năm 2025.

Thời gian hoàn thành: Năm 2017.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian hoàn thành: Năm 2018.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn chức danh; Tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức.

Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

- Định kỳ hằng năm, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan tham mưu với UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án; trên cơ sở đó, kịp thời đề xuất giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan dự toán kinh phí, cân đối ngân sách và thẩm tra kinh phí thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc khoán quỹ lương và chi hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã theo định biên đã tinh giản 10%; khoán kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; khoán kinh phí cho các tổ chức Hội theo lộ trình của Đề án.

- Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Chủ trì hướng dẫn việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp, cổ phần hóa; mô hình đối tác công - tư...

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống định mức phân bổ ngân sách mới áp dụng cho giai đoạn 2017-2020; đổi mới phương thức phân bổ kinh phí, phương thức mua sắm tài sản, trang thiết bị các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Chủ trì, chỉ đạo Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về Đề án của Tỉnh ủy nhằm tạo sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Chủ trì tham mưu tổ chức hội nghị cấp tỉnh để phổ biến, quán triệt Đề án. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2017.

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động.

8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Đề án đến các tổ chức thành viên và các hội viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2017.

- Xây dựng kế hoạch giám sát và thông tin kịp thời cho các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị các nội dung giám sát và các nội dung góp ý xây dựng chính quyền được tiếp nhận, tiếp thu từ các tổ chức và nhân dân.

- Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động.

9. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, thị ủy

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, CC,VC thuộc thẩm quyền quản lý về các nội dung của Đề án để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận về chủ trương và ý thức trong triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện: Tháng 01/2017.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cấp huyện;

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt cấp huyện. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2017.

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình được giao trong Đề án. Cụ thể:

+ Thí điểm nhất thể hóa một số chức danh cấp ủy với chính quyền.

+ Sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban tuyên giáo cấp ủy.  Sáp nhập Ban đền bù giải phóng mặt bằng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Giải thể Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, chuyển nhiệm vụ về phòng Y tế cấp huyện.

+ Chuyển nhiệm vụ y tế học đường ở các trường học về trạm y tế phường, thị trấn đảm nhiệm.

+ Sắp xếp lại mô hình hoạt động của các trạm y tế cấp xã.

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho CB,CC,VC, người lao động trong cơ quan về các nội dung của Đề án để nâng cao nhận thức và ý thức trong triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2016.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh phải xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình được giao trong Đề án.

- Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những nhiệm vụ phát sinh; giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đó.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để được xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:
- TTTU;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thành, thị, ĐUTT;
- Lưu VT.            

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ 

(Đã ký)

 

Trần Văn Vinh

 

Các tin đã đưa ngày: